Metsäsuunnitelma vuosille 2022–2031

Kirkkovaltuuston kokouksessa 15.3.2022 hyväksyttiin kirkkoneuvoston esityksen mukainen metsäsuunnitelma vuosille 2022–2031.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan edellinen metsäsuunnitelma oli voimassa vuoden 2021 loppuun. Talousjohtaja Tiina Snicker teki päätöksen uuden metsäsuunnitelman laatimisesta tammikuussa 2021. Työ tilattiin MHY Etelä-Savo ry:ltä. Metsäsuunnitelma on valmistunut vuoden 2021 lopussa. Uusi metsäsuunnitelma sisältää kaikki seurakunnan omistamat metsäkiinteistöt, joita on yhteensä 37 kappaletta. Metsäsuunnitelmaan sisältyvä metsätalousmaan pinta-ala on 2432 hehtaaria. Pinta-alasta on metsämaata 2347 hehtaaria, kitumaata 41,3 hehtaaria ja joutomaata 43,5 hehtaaria. Suojelualueita on yhteensä noin 90 hehtaaria.

Metsäsuunnitelman mukaan ainespuun määrä on 375 000 kiintokuutiometriä, mikä on keskimäärin 157 kiintokuutiometriä hehtaarilla. Tukkipuun osuus ainespuusta on 46 prosenttia ja kuitupuun osuus 54 prosenttia.

Suunnitelmakaudelle esitetyt hakkuut ovat yhteensä 106 000 m3 , keskimäärin noin 10 600 m3 vuodessa. Vuosihakkuuesitys hehtaaria kohden on 4,1 m3 samalla kun arvioitu puuston kasvu hehtaarilla on 7,4 m3. Arvioitu kantorahatulo suunnitelmakaudelle on 4 370 000 euroa, mikä on noin 440 000 euroa vuodessa.
Kantorahatulon määrään vaikuttaa leimikoiden myyntihetkellä vallitseva hintataso. Metsäsuunnitelmassa arvioidut metsänhoitotöiden kustannukset ovat yhteensä 815 000 euroa. Metsäsuunnitelman mukainen arvioitu nettotulos tulojen ja kulujen jälkeen on noin 360 000 euroa vuodessa.

Seurakunnan metsätalouden hoidon tavoitteena on myös edistää monimuotoista metsänhoitoa ja joiltakin osin metsien suojelua. Tällä hetkellä virallisia suojelualueita on noin 90 hehtaaria. Lisäksi leimikonsuunnittelun yhteydessä rajataan hakkuiden ulkopuolelle pienialaisia suojelunarvoisia kohteita. Seurakunta on myös sitoutunut luomuvalvontaan ja seurakunnan metsät ovat luomukeruualueita.

Kuva: Pixabay